Elementy oraz termin wystawienia faktury

23 Lis

Faktura VAT to najczęściej spotykany dowód księgowy służący ewidencji zdarzeń gospodarczych. Jest także podstawowym dokumentem potwierdzający dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem VAT. Faktura może przybrać formę papierową a także elektroniczną. Termin wystawienia faktury powinien być wystawiony według umownych zasad, które reguluje ustawa o podatku od towarów i usług.

Kiedy podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury

Zgodnie z art.106b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Fakturę należy wystawić w przypadku, gdy miała miejsce:

 • sprzedaż, a także dostawa towarów i świadczenie usług, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze czy też na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 • sprzedaż wysyłkowa z terytorium a także na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1:
 • zapłata całości lub części przed dokonaniem czynności z punktu 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy WNT.

W przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę tylko na wyraźne żądanie nabywcy, jeżeli żądanie to zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, zostaje zwolniony z tego obowiązku


Faktura VAT- podstawowe elementy

Szczegółowy opis treści, jaka powinna być zawarta w fakturze określa art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie ze wskazanym artykułem faktura powinna zawierać elementy takie jak:

 1. data wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w jednoznaczny sposób identyfikuje fakturę;
 3. imiona, nazwiska lub nazwy, adresy podatnika oraz nabywcy towarów lub usług;
 4. NIP sprzedawcy;
 5. NIP nabywcy towarów lub usług;
 6. data dostawy towarów lub świadczenia usługi, w tym także data otrzymania zapłaty jeśli miała miejsce przed dokonaniem dostawy lub świadczenia usług (w przypadku, gdy różni się od daty wystawienia faktury);
 7. nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cena jednostkowa bez kwoty podatku – cena jednostkowa netto;
 10. kwoty upustów lub zniżek w tym w formie rabatu (w przypadku wcześniejszej zapłaty), jeżeli nie zostały uwzględnione w kwocie netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub usług objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawka podatku;
 13. suma sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku, w tym także sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na poszczególne stawki podatku;
 15. kwota należności ogółem;
Dodatkowo, w niektórych szczególnych przypadkach faktura powinna zawierać:

 • wyrazy “metoda kasowa” w przypadku dostawy towarów lub usług przez podatników stosujących metodę kasową;
 • wyraz “ samofakturowanie” w przypadku,w którym podmiot nabywający towar lub usługę od podatnika, wystawia fakturę w jego imieniu;
 • wyrazy “odwrotne obciążenie” w przypadku, w którym nabywca zobowiązany jest do rozliczenia podatku;
 • wskazane: przepisy ustawy lub inny akt na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie z podatku w przypadku dostawy zwolnionej od podatku VAT.

Termin wystawienia faktury

Termin wystawienia faktury reguluje ustawa o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 106i ust. 1, fakturę VAT należy wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę.

Jak wskazuje art. 106i ust. 7 wskazanej powyżej ustawy, faktury nie mogą być wystawione także wcześniej niż 30. dnia przed:

1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;

2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Fakturę VAT wystawia się w co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. W przypadku faktury elektronicznej wciąż obowiązuje zasada zachowania faktury.

Ustawodawca przewidział także szczególne przypadki i terminy wystawiania faktur, które są szerzej opisane w art. art.106i ust.3 ustawy o VAT.


Przykład 1.

Przedsiębiorca dokonał sprzedaży towarów dnia 20. listopada. W jakim terminie powinien wystawić fakturę dla nabywcy będącego podatnikiem?

W tym przypadku sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury do 15. dnia następnego miesiąca tj. 15 grudnia.

Przykład 2.

Przedsiębiorca otrzymał zapłatę za usługę dnia 2 października, ma zostać zrealizowana 20 grudnia. W jakim terminie sprzedawca powinien wystawić fakturę?

Przedsiębiorca powinien wystawić fakturę do 15 listopada w odniesieniu do wartości faktycznie otrzymanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *