Czasowa niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika nakłada na niego obowiązek dostarczenia zwolnienia lekarskiego za czas choroby. Jest on w tym czasie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Dowodem potwierdzającym niezdolność do pracy oraz konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest zwolnienie lekarskie wystawione na odpowiednim, przygotowanym w tym celu druku. Prz czytaj ile czasu ma pracownik na dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy, a pracodawca do ZUS.

Termin na dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Zwolnienie lekarskie oprócz potwierdzenia nieobecności w pracy, stanowi przede wszystkim podstawę do wypłaty odpowiednich świadczeń chorobowych. Jedną z okoliczności mającą znaczenie przy ustalaniu wysokości należnego zasiłku jest terminowe dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. Ubezpieczony jest zobowiązany do dostarczenia zwolnienia  pracodawcy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

ile dni na dostarczenie zwolnienia

Termin 7 dni, w jakim pracownik powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie, należy liczyć od dnia następnego po dniu otrzymania tego zwolnienia przez ubezpieczonego. Jeżeli ostatni dzień terminu na dostarczenie zwolnienia lekarskiego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin ten upływa następnego dnia.

Również i ubezpieczony, którego pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, takie zaświadczenie musi dostarczyć swojemu pracodawcy w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Chodzi tu o zatrudnionego u płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych. Płatnik, który nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS-u, podając datę dostarczenia zaświadczenia przez ubezpieczonego (wpisując ją na odwrocie zwolnienia i poświadczając wpis pieczątką i podpisem upoważnionej osoby). Nie ma ustalonego sposobu na dostarczenie zwolnienia lekarskiego. Przyjąć zatem trzeba, że każda forma doręczenia dokumentu jest właściwa.

Ważne!

Ubezpieczony nie ma obowiązku osobistego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego płatnikowi czy ZUS-owi.

Pełny artykuł znajdziesz na : Ile dni na dostarczenie zwolnienia?