Przyjęcie i wydanie magazynowe musi być realizowane przy użyciu odpowiedniej dokumentacji. Jak więc wyglądają dobrze sporządzone dokumenty magazynowe?

Ruchy w magazynie potwierdzane są za pomocą dokumentów:

 • Przyjęcia zewnętrznego - dokument Pz
 • Przychodu wewnętrznego - dokument Pw
 • Rozchodu wewnętrznego - dokument Rw
 • Zmiany lokalizacji - dokument Zl
 • Wydania zewnętrznego - dokument Wz

Wydanie magazynowe

Wydanie towaru powinno być stosownie udokumentowane. W tym celu wystawia się dokument Wz. Powinien on przedstawiać takie informacje jak:

 • łączną wartość towaru
 • cenę jednostkową
 • podpis osoby odbierającej towar
 • dane firmy wydającej towar z magazynu i dane osoby/firmy, której towar jest wydawany
 • jednostkę miary
 • podpis osoby zatwierdzającej dokumentacja
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
 • ilość
 • datę wystawienia dokumentu i datę wydania towaru
 • unikalny numer dokumentu
 • podpis osoby wydającej towar
Co ważne, dokument Wz musi być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach - jeden pozostaje w magazynie, a drugi służy do celów księgowych.

Przyjęcie magazynowe

Przyjęcie magazynowe rejestruje się poprzez wystawienie dokumentu Pz. Powinien on posiadać takie dane jak:

 • datę sporządzenia dokumentu i datę przyjęcia towaru na magazynowa
 • przeznaczenie towaru
 • jaka jest cena jednostkowa towaru
 • unikatowy numer dokumentu
 • łączna wartość przyjętego towaru
 • podpis osoby zatwierdzającej dokumentację
 • skąd pochodzi towar
 • podpis osoby , która dostarcza towar
 • ile towaru dostarczono i ile towaru przyjęto
 • dane firmy przyjmującej na magazyn i dane osoby/firmy dostarczającej towar
 • podpis osoby przyjmującej towar
 • jednostkę miary
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
 • rodzaj transportu towaru
Co więcej, dokument przyjęcia magazynowego musi być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach - jeden pozostaje w magazynie, a drugi przekazywany jest do księgowości. Przeważnie przedsiębiorcy korzystają z papierowych druczków Pz, można jednak skorzystać także ze fachowego programu magazynowego.

Inne w/w dokumenty służą do kontroli wewnętrznej magazynu. Przedstawiają zmiany lokalizacji towarów , a także zmiany ilościowe towarów po ewentualnym ich przerobieniu.