Wydatki poniesione na sfinansowanie imprezy integracyjnej albo poczęstunku dla kontrahentów, wolno zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Pamiętać należy jednakże o kilku zasadach, których przestrzeganie uchroni przed ewentualnymi roszczeniami ze strony urzędu skarbowego.

Sednem sprawy jest definicja “reprezentacji”. Ponieważ rząd nie sprecyzował jej brzmienia, za najwłaściwszą jej formę przyjmuje się definicję Słownika Języka Polskiego, wydanego przez PWN. Zgodnie z jego zapisami, pod pojęciem “reprezentacji” rozumieć trzeba “uzewnętrzniony, wysoki standard życia, związany ze szczególną pozycją społeczną, zawodową, a także okazałość i wytworność”.

Imprezy integracyjne, szkolenia i spotkania pracownicze
Zarówno ustawa o PIT, jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszt uzyskania przychodów uznają koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, lub też zabezpieczenia źródła przychodów. Zatem, za koszty uzyskania przychodów wolno uznawać wydatki ponoszone na przygotowanie spotkań, których głównym celem jest element motywacyjny - imprezy integracyjne, a także gdy spotkania związane są z podsumowaniem okresu sprawozdawczego lub też dotyczą zakończenia określonych zadań. Pracownicy podczas tych spotkań są zaangażowani w prezentowanie wyników poszczególnych komórek organizacyjnych albo innych istotnych kwestii. Tym samym, organizowanie tego rodzaju spotkań pozwala oczekiwać zwiększenia efektywności pracy i większego przywiązania pracowników do firmy. tak samo jest w przypadku organizowania szkoleń dla pracowników i klientów firmy. Wydatki związane z wynajmem projektora, wynajmem sali, poczęstunkiem albo noclegiem, nie są demonstracją okazałości czy wytworności, a służą tylko celom rozwojowym przedsiębiorstwa.

Faktura VAT i rachunek gastronomiczny
Każdą fakturę VAT albo rachunek od przedsiębiorcy, który prowadzi punkt gastronomiczny, można odliczyć od podatku. Nie ma bowiem przepisu wskazującego miejsce spotkań pracowniczych. Poczęstunek więc może odbywać się zarówno na terenie przedsiębiorstwa, jak i w restauracji albo kawiarni.