Umowa zlecenie jako jedna z umów cywilnoprawnych jest elastyczniejsza niż standardowa umowa o pracę, co sprawia, że z punktu widzenia pracodawców jest o wiele bardziej atrakcyjną (bo korzystną) formą zatrudnienia. Największą popularnością cieszy się wśród studentów, bowiem jak wiadomo nie wiąże się wówczas z opłacaniem składek ZUS. Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia?

Wypowiedzenie umowy zlecenia a- ogólna charakterystyka

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, wypowiedzenie umowy zlecenia może złożyć każda ze stron, niezależnie od okresu na jaki została zawarta. Po złożeniu wypowiedzenia następuje natychmiastowe rozwiązanie umowy zlecenia. Umowa zlecenie opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania, m.in. z tego powodu dopuszczalne jest natychmiastowe jej wypowiedzenie. rozwiązanie umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia a odpowiedzialność odszkodowawcza

Możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia ze skutkiem natychmiastowym skutkuje tym, że w określonych okolicznościach stronom może przysługiwać odszkodowanie (np. gdy w umowie zastrzeżono kary umowne). Mianowicie zleceniodawca, który wypowiedział umowę z ważnego powodu, jest zobowiązany do zwrotu wydatków, jakie poniósł zleceniobiorca z tytułu wykonania umowy. Dodatkowo, jeżeli któraś ze stron wypowiedziała umowę zlecenie bez ważnej przyczyny, może to wywołać odpowiedzialność odszkodowawczą strony wypowiadającej umowę, pod warunkiem, że zaistniała szkoda. Cały artykuł znajduje się na: Rozwiązanie umowy zlecenia.