fountain pen isolated on white backgroundUmowa zlecenie regulowana jest przez kodeks cywilny, jest umową cywilnoprawną. Nie zawsze zawarcie takiej umowy będzie skutkowało brakiem konieczności opłacania składek ZUS. W pewnych przypadkach, poza odprowadzeniem podatku, pracodawca będzie również zobowiązany odprowadzić składki ubezpieczeniowe.  W zależności od sytuacji w jakiej podpisywana jest umowa zlecenie może ona powodować obowiązek odprowadzenia składek bądź nie. Umowa zlecenie podpisana z uczniem/studentem do ukończenia 26 roku życia nie podlega oskładkowaniu. Oznacza to, że osoby te nie są objęci obowiązkowymi składkami ZUS i od tych umów odprowadza się jedynie podatek. W przypadku gdy pracodawca podpisuje umowę zlecenie z własnym pracownikiem, umowa ta podlega obowiązkowo oskładkowaniu (wszystkim składkom ubezpieczeniowym), niezależnie od tytułu ubezpieczeniowego jaki posiada pracownik. Umowa zlecenie podpisana z pracownikiem innym niż własnym, gdy pracownik ten podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu, skutkuje również tym, iż będzie on podlegał również obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu, a ponadto konieczne będzie odprowadzanie składek na FP oraz FGŚP. Podpisanie umowy zlecenie z pracownikiem zatrudnionym u innego pracodawcy na umowę o pracę, o ile uzyskuje z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie, skutkuje obowiązkowym naliczeniem jedynie składki zdrowotnej. Jeśli jednak pracownik ten z tytułu umowy o pracę nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, podlega wówczas obowiązkowemu ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu.