Bycie dłużnikiem nigdy nie jest niczym przyjemnym, zwłaszcza, gdy wierzyciel agresywnie dochodzi swoich roszczeń. Nie zawsze ma on prawo egzekucji długu. Dowiedz się dlaczego.

Wierzyciel ma prawo i może wystąpić do właściwych instytucji państwowych w celu dochodzenia swoich roszczeń. Ponadto, wierzyciel wobec dłużnika ma prawo podejmować różnego rodzaju kroki prawne, w celu [dochodzenia swoich należności|odzyskania swoich długów. Występują jednak takie zdarzenia, w których prawodawca uwzględnia możliwość niespłacania zobowiązań.

Instytucja przedawnienia długów

Zgodnie z artykułem 117 § 2 K.c., po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Ogólny termin, po którym roszczenia ulegają przedawnieniu to okres 10 lat, liczonych od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne do spłacenia. jednakże, ze względu na różne rodzaje długów, okres przedawnienia niektórych roszczeń został ustawowo skrócony do trzech lat , a niekiedy nawet do 1 roku i tak:

  • 2 letni okres przedawnienia występuje we wszelkich transakcji sprzedażowych (faktur, rachunków) oraz roszczeń z tytułu umowy o dzieło
  • 3 letni okres przedawnienia występuje w sprawach mających związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, t.j. z tytułu kary umownej, przewidzianej w umowie miedzy kontrahentami, z tytułu niezapłaconej lub niezwróconej kaucji , a także z tytułu niezapłaconej, bądź niezwróconej zaliczki i przedpłaty
  • jednoroczny okres przedawnienia występuje co do roszczeń z tytułu umowy przewozu osób czy mienia, z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej , jak również z tytułu roszczeń mających związek z najmem lokalu
Po okresie przedawnienia wierzyciel nie może zmusić dłużnika do zwrócenia długu.