Pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim przysługuje wynagrodzenie. Wynika to bezpośrednio z przepisów Kodeksu Pracy. Mocodawca rozróżnia jednakże odmienną wysokość świadczenia chorobowego. W jaki sposób oblicza się więc wypłatę za czas trwania zwolnienia lekarskiego?

Niezdolność pracownika do wykonywania obowiązków służbowych nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłacenia mu wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Pod warunkiem jednak, że ta niezdolność do pracy potwierdzona jest zwolnieniem L4 wystawionym przez lekarza. Wówczas, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za pierwsze 33 dni (w ciągu całego roku kalendarzowego) trwania zwolnienia lekarskiego. Powyżej tego okresu zobowiązanie przechodzi na ZUS. Wyjątkiem jest zwolnienie lekarskie pracowników, którzy ukończyli 50-ty rok życia, wtenczas, pracodawca zobowiązany jest pokryć tylko 14 pieszych dni zwolnienia lekarskiego.

Ustalanie wynagrodzenia chorobowego

Podstawę wynagrodzenia chorobowego stanowi 80 proc. podstawy wynagrodzenia uwzględnionego na umowie o pracę. Wynagrodzenie wylicza się według zasad przewidzianych w Kodeksie Pracy i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy.

Wyjątek - 100 % wynagrodzenie należy się pracownikowi, który na zwolnieniu chorobowym znalazł się w wyniku :

  • poddania się zabiegowi pobrania tkanek, organów lub narządów
  • ciąży
  • następstwa wypadku w drodze do pracy lub z pracy
  • następstwa wypadku przy pracy
  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców organów, dawców tkanek i narządów
Wynagrodzenie nalicza się wówczas według ogólnych zasad obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych.