Zgodnie przepisami prawa, wszystkie zobowiązania finansowe, także te względem instytucji państwowych, ulegają przedawnieniu. Kiedy zatem nie trzeba spłacać zobowiązań składkowych oraz podatkowych?

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przedawniają się po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym konieczna była ich zapłata. Z kolei zobowiązania podatkowe wobec skarbówki przedawniają się po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym zobowiązania stały się wymagalne. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach termin przedawnienia roszczeń może się wydłużyć. W tym czasie mogą bowiem wystąpić czynniki, które spowodują zawieszenie albo przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Zawieszenie biegu przedawnienia
Zawieszenie biegu przedawnienia z reguły ma związek z kilkoma czynnikami. Może ono nastąpić poprzez:

  • zawarcie umowy odraczającej termin płatności składek lub rozkładającej spłatę należności składkowych na raty, na okres realizacji tej umowy
  • postępowanie polubowne
Skutkiem zawieszenia biegu przedawnienia jest wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń o czas trwania postanowień umowy polubownej. Jeśli dłużnik nadal uiszcza zobowiązań, wtenczas dalszy bieg przedawnienia liczony jest od dnia, w którym zadłużenie, zgodnie z warunkami postanowień polubownych, stało się konieczne do spłaty.

Przerwanie biegu przedawnienia
Przerwanie biegu przedawnienia oznacza powtórne naliczanie pełnego okresu przedawnienia roszczeń wobec wierzyciela. W przypadku długów składkowych i podatkowych, bieg terminu przedawnienia może przerwać ogłoszenie bankructwa firmy, która zalega z opłatami.

Jeśli roszczenie się przedawni, każdy dłużnik ma prawo uchylić się od spłaty zaległości wobec wierzyciela. Powinien jednakże udowodnić przedawnienie przed sądem.