Gwarancja to forma zabezpieczenia kredytu w sytuacji nieterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę. Ta forma daje bankom większe poczucie bezpieczeństwa i pewność spłaty zadłużenia, albowiem  z chwilą niewypłacalności kredytobiorcy do uregulowania zadłużenia zobowiązany jest własnie gwarant.

Obecnie bardzo ostrożnie wszelkie instytucje finansowe podchodzą do kwestii udzielania kredytów. Jednak zważywszy na istotną rolę jaką w naszej gospodarce odgrywa sektor małych i średnich przedsiębiorstw, to właśnie dla nich został przygotowany ten specjalny program pomocy. Polega on przede wszystkim na wsparciu w postaci gwarancji państwa na zabezpieczenie kredytów i innych zobowiązań zaciągniętych z przeznaczeniem na bieżącą działalność firmy.

Pomoc de minimis - co to jest?

Pomoc de minimis to pojęcie oznaczające dopuszczalną formę pomocy publicznej. Jest ona zgodna z prawem unijnym., państwo ma bowiem odgórnie przydzieloną zgodę Komisji Europejskiej na jej udzielanie. Państwo może dokonać tej pomocy za pośrednictwem różnorodnych instytucji, w różnorodnych formach i z przeznaczeniem na zróżnicowane cele. Aczkolwiek  taka pomoc państwa również podlega pewnym ograniczeniom i monitorowaniu.

Dla przedsiębiorcy pomoc taka nie może przewyższać równowartości 200 tys euro w ciągu trzech lat podatkowych.

Gwarancje de minimis - czym jest?

Forma pomocy de minimis udzielana w ramach pomocy publicznej skierowana i przeznaczona na zabezpieczenie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stanowi właśnie omawianą gwarancję de minimis.

Uruchomienie działalności gospodarczej, liczne wydatki na jej bieżące potrzeby konieczne do funkcjonowania bez wątpienia wymagają określonych nakładów finansowych. W tej sytuacji zdobycie kredytu w banku przez młodą firmę okazuje się często barierą nie do pokonania. To właśnie w takich sytuacjach gwarancja de minimis stanowiąca zabezpieczenie dla zaciągniętego kredytu staje się niezmiernie przydatnym i często decydującym o przetrwaniu danej firmy wsparciem.

Warto zauważyć, iż gwarancja de minimis nie jest wsparciem związanym z jakąkolwiek formą dotacji pieniężnej i nie wiąże się  przekazaniem jakichkolwiek środków finansowych dla korzystającego z niej  przedsiębiorcy. Dodatkowo skorzystanie z tego rodzaju wsparcia nie niesie ze sobą żadnych skutków podatkowych. Stanowi jednak znaczące rozwiązanie gwarantujące być albo nie być dla wielu przedsiębiorców.

Zobacz też:

Odprawa dla pracownika