Struktura organizacyjna państwowego ubezpieczyciela w Polsce składa się z 217 inspektoratów, 43 oddziałów oraz 63 biur terytorialnych. Całość tworzy państwową jednostkę organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne obywateli , jak również dystrybucją świadczeń (np. rent, emerytur, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Inspektoraty, jako jedne z najmniejszych jednostek organizacyjnych ubezpieczyciela, zlokalizowane są niemal we wszystkich powiatach w Polsce. Łącznie jest ich 217. Do głównych zadań inspektoratów należy:
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
 • wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty,
 • orzecznictwo lekarskie na potrzeby ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 • realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi,
 • przetwarzanie danych dla potrzeb działalności ZUS,
 • szkolenie pracodawców i pracowników,
 • dochodzenie należnych składek i opłat,
 • obsługa poligraficzna ZUS,
 • stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
 • dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
Warto wiedzieć, że z pracownikami jednostek terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można skontaktować się w następujący sposób:
 • odwiedzając jednostkę osobiście,
 • drogą elektroniczną (poprzez pocztę elektroniczną czy formularz zamieszczony na stronie internetowej),
 • telefonicznie,
Numery telefonów do poszczególnych inspektoratów znaleźć można na oficjalnej stronie ubezpieczyciela - www.zus.pl. Należy jednakże pamiętać, że właściwą jednostką organizacyjną, powołaną do rozpatrzenia danej sprawy, jest placówka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych terytorialnie przyporządkowana do miejsca zamieszkania płatnika lalbo siedziby firmy, w której płatnik pracuje. Zobacz też:
Niezgłoszona darowizna