Każdy pracodawca ma obowiązek odprowadzania należnych składek ubezpieczeniowych za każdego pracownika, wypłacania wynagrodzenia i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od każdej pensji. Jak poprawnie prowadzić kadry w działalności gospodarczej?

Kadry to jeden z najbardziej znaczących działów w księgowości przedsiębiorstwa, zatrudniających sporą ilość pracowników. To tam naliczane są składki ubezpieczeniowe, wynagrodzenia , a także zaliczki na podatek dochodowy. Składają się one z dokumentów zawierających wszystkie potrzebne, w celach naliczenia wynagrodzenia netto, składkowych i podatkowych, dane umożliwiające wyliczenia, które posłużą do sporządzania rocznych deklaracji podatkowych i składkowych. Do najistotniejszych dokumentów kadrowych należy kartoteka wynagrodzeń, w której skład wchodzi lista płac pracowniczych.

Kartoteka wynagrodzeń powinna zawierać takie informacje jak:

 • dane adresowe osoby zatrudnionej ( numer domu, kraj, miejscowość, telefon, ulica, gmina, województwo, numer mieszkania, powiat, kod pocztowy, poczta)
 • dane o zatrudnieniu (rodzaj umowy, data zawarcia, ewentualna data zakończenia umowy)
 • dane o wynagrodzeniu (płaca zasadnicza, nagrody, premia, dodatki i inne)
 • dane osobowe osoby zatrudnionej (imię i nazwisko, imię ojca, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, NIP, drugie imię, imię matki, rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer dokumentu tożsamości)

Lista płac

To dokument księgowy, używany w rachunkowości, uwierzytelniający naliczenie wypłaty dla pracowników, wraz ze wszystkimi obowiązującymi składkami uiszczanymi zarówno przez pracowników, jak i pracodawcę. Powinna ona zawierać stałe elementy, czyli:

 • miesiąc, którego dotyczy
 • zapis o przyznanych nagrodach
 • nazwę pracodawcy
 • numery stron
 • wykaz godzin przepracowanych nadliczbowo
 • zapis o przyznanych premiach
 • datę wystawienia
 • zapis o wysokości wymiaru podstawy
 • podpisy osoby sporządzającej i akceptującej
 • zapis o wysokości składek ZUS-owskich
 • oznaczenie lub nazwę listy płac
 • zapis o zwolnieniach L4 za dany miesiąc
 • zapis o wynagrodzeniu netto i brutto
 • zapis o wysokości zaliczki na pit
 • zapis o ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu
 • zapis o przyznanych prowizjach