Pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu chorobowym nie przysługuje pełne wynagrodzenie. Kodeks Pracy przewiduje bowiem zmniejszenie stawki zarobkowej. Od tej zasady istnieje jednakże szereg wyjątków, o których istnieniu powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca. Kiedy więc przysługuje stuprocentowe wynagrodzenie, a kiedy tylko jego część? Zarobki podczas przebywania na zwolnieniu chorobowym są trochę niższe od zwykłej comiesięcznej wypłaty. Wynagrodzenie za czas obowiązywania zwolnienia lekarskiego stanowi bowiem 80% podstawy wypłaty. Nie dotyczy to jednak pracowników pod szczególną ochroną. Pełne wynagrodzenie chorobowe Każdej kobiecie będącej w ciąży, przebywającej na zwolnieniu lekarskim przysługuje 100 proc., pełne świadczenie wynagrodzeniowe. Przewiduje to artykuł 92 paragraf 1 ustęp 2 KP. Potrzebne jest jednak zaświadczenie od lekarza potwierdzające jej stan. Nie jest ona jednak jedynym uprzywilejowanym pracownikiem, mającym prawo do pobierania pełnych świadczeń chorobowych. Stuprocentowe wynagrodzenie przysługuje bowiem także osobie, która na zwolnieniu chorobowym znalazła się w wyniku:
  • poddania się zabiegowi pobrania organów, tkanek lub narządów
  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców organów, dawców tkanek i narządów
  • następstwa wypadku przy pracy
  • następstwa wypadku w drodze do pracy lub z pracy
Wynagrodzenie wylicza się wtenczas według ogólnych zasad ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i wypłaca za każdy dzień niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych, również za każdy dzień wolny od pracy. Co więcej, pierwsze 33 dni przebywania pracownika na zwolnieniu L4, w ciągu całego roku kalendarzowego, pokrywa pracodawca, a dopiero później obowiązek ten spoczywa na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątek stanowią osoby przebywające na zwolnieniu chorobowym i które ukończyły 50 rok życia, wtenczas pracodawca zobowiązany jest opłacić tylko 14 pierwszych dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego. Zobacz też:
Rozliczenie zaliczki