Na kapitał przedsiębiorstwa składają się wszystkie zasoby, które służą rozpoczęciu działalności gospodarczej lub jej kontynuacji. Na dobrą sprawę to jeden z fundamentów firmy. Dlatego tak ważne jest aby kapitał wciąż był powiększany, a przedsiębiorca dbał o strategię finansową firmy.

Kapitał finansowy a kapitał rzeczowy

Kapitał można spotkać w dwóch formach - kapitału finansowego oraz kapitału rzeczowego.
  • Kapitał rzeczowy - to wszystkie materialne przedmioty niezbędne do prowadzenia przez firmę działalności, np. maszyny produkcyjne czy samochód.
  • Kapitał finansowy - to wszystkie niematerialne składniki, które składają się na wartość firmy, np. gotówka czy papiery wartościowe.
Można się także spotkać z kapitałem intelektualnym. Jak sama nazwa wskazuje, odnosi się on do takich składników firmy jak patenty czy prawo autorskie. Samo pojęcie jest młode, jednak wartość kapitału intelektualnego jest bezcenna - to właśnie ona jest w stanie wytworzyć przewagę konkurencyjną nad innymi firmami w branży.

Źródła kapitału przesiębiorstwa

Kapitał może posiadać różne źródła finansowania. Dlatego można go podzielić na:
  • kapitał własny,
  • kapitał obcy,
  • kapitał hybrydowy.

Kapitał własny

Kapitałem własnym są:
  • wkład finansowy lub rzeczowy właściciela, wspólników albo akcjonariuszy
  • zyska zatrzymany
Warto wiedzieć, że do kapitału własnego zaliczają się również venture capital (dla firm wchodzących dopiero na rynek) oraz private equity (firmy dojrzałe, szukające dodatkowych możliwości rozwoju)W obu tych przypadkach fundusze pochodzą od aktywnych inwestorów. Oznacza to, że dają oni pieniądze na przedsiębiorstwo, ale mają pełne prawo do angażowania się w zarządzanie firmą ze względu na duże ryzyko jakie niosą za sobą obie metody finansowania.

Kapitał przedsiębiorstwa - obcy

Kapitał obcy pozyskiwany jest tylko i wyłącznie na zewnątrz firmy. Do źródeł kapitału obcego zalicza się:
  • kredyty bankowe,
  • leasing finansowy oraz
  • wpływy z emisji papierów dłużnych.
Ogromną zaletą kapitału obcego jako źródła finansowania jest utrzymanie niezależności właściciela czy zarządu firmy w kwestii podejmowanych decyzji. Minusem jest jednak konieczność spłaty kapitału.

Kapitał przedsiębiorstwa - hybrydowy

Kapitał hybrydowy, nazywany także kapitałem mieszanym, łączy cechy kapitału własnego oraz obcego. Najpopularniejszym źródłem kapitału hybrydowego są obligacje zamienne. Coraz częściej w kontekście źródeł kapitału mieszanego mówi się także o finansowaniu mezzaine, czyli zaciąganiu długoterminowej pożyczki, gdzie część spłaca się na bieżąco w gotówce, a reszta stanowi warrant umożliwiający w przyszłości objęcie emitowanych akcji lub nabycie ich po specjalnej cenie. Katalog Stron