Jakie przywileje przysługują Małym Podatnikom?

Status Małego Podatnika przysługuje podmiotowi, którego wartość sprzedaży, wraz z kwotą podatku, była nie większa niż wyrażona w złotych kwota odpowiadająca równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro, dokonuje się w oparciu o średni kurs euro ogłaszany przez NBP na dzień pierwszego października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. W 2010 roku euro uzyskało pułap 3,9465 PLN, a to z kolei daje limit uprawniający do korzystania ze statusu Małego Podatnika w wysokości 4,736 milionów zł.

W 2010 roku Małym Podatnikiem jest również podatnik, będący agentem, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, posiadający przedsiębiorstwo maklerskie zleceniobiorcą albo inną osobą świadczącą usługi o tym samym charakterze, z wyjątkiem komisu - gdy kwota prowizji albo innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (razem z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2009 roku kwoty odpowiadającej równowartości 45 tysięcy euro.

Małym Podatnikiem może być też podatnik, rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, jeśli prognozowana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży odpowiednio kwoty 1,2 mln euro albo 45 000 euro.

Przywileje Małych Podatników

Mali Podatnicy mają możliwość korzystania z :

  • możliwości wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie kwartalnej albo uproszczonej
  • metody kasowej rozliczeń VAT
  • jednorazowej amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do wartości 100 000 euro (czyli w 2010 roku do 422 000 zł)
  • kwartalnego rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek