Z powodu utworzenia nowej ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, ówczesne urzędy gminy odpowiedzialne za ewidencję mają obowiązek przenieść informacje dotyczące osób prowadzących własny biznes i tych, którzy zawiesili przedsiębiorstwo do nowego systemu internetowego. Wpisu do CEIDG udziela się na żądanie przedsiębiorcy. Osoba zakładająca działalność gospodarczą ma możliwość złożenia druku poprzez formularz cyfrowy udostępniony na stronie internetowej CEIDG. Zatwierdzenie otrzymania [wniosku|formularza|druku|, otrzymuje się mailem. Przedsiębiorca ma też możliwość dostarczenia dokumentu osobiście w urzędzie gminy albo przesłania listem poleconym. Po zweryfikowaniu zawartości formalnej dokumentu poprzez urzędnika, przedsiębiorca otrzymuje potwierdzenie otrzymania dokumentu. Po dokonaniu wpisu, formularze w wersji papierowej oraz cyfrowej, muszą być archiwizowane poprzez organ gminy i ministra gospodarki przez czas 10 lat. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ma obowiązek w pierwszej kolejności ewidencjonować przedsiębiorców prowadzących biznes, dawać możliwość ustalanie czasu oraz zakresu zmian wpisów w CEIDG i za darmo udzielać informacji dotyczące właścicieli firm oraz danych upowszechnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. Zobacz też:
Karta ewidencji czasu pracy