Izba skarbowa jest urzędem o charakterze pomocniczym dla aparatu podatkowego i nadzorującym, jakim jest dyrektor izby skarbowej. Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roki o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z póź.zm.), dyrektor izby skarbowej jest jednym z organów administracji niezespolonej realizującym zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa, jednakże pozostającym poza zwierzchnictwem wojewody. Izby skarbowe podlegają jedynie ministrowi finansów.

Zakres obowiązków

W świetle artykułu 5 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych (Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 489, z późniejszymi zmianami), do zakresu działania izb skarbowych należy:

  • ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez ministra finansów
  • rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych
  • wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach
  • nadzór nad urzędami skarbowymi
Z kolei, dyrektor izby skarbowej jest organem właściwym w sprawach dotyczących wznowienia postępowania , jak również stwierdzenia nieważności decyzji organów podatkowych pierwszej instancji. Jest też organem odwoławczym od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej , a także organem nadzoru i organem odwoławczym od orzeczeń wydawanych przez naczelników urzędów skarbowych działających jako organy egzekucyjne. Wynika to z treści artykułu 26 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej ( Dziennik Ustaw z 1999 roku Nr 54, poz. 572, ze zm.).