Nie wszyscy ci, którzy sprzedają towary lub usługi muszą korzystać z kasy rejestrującej - fiskalnej. Z grona podmiotów zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą wyłączone są bowiem niektóre działalności. Znacząca jest również wielkość obrotów sprzedażowych za cały rok podatkowy. Kiedy zatem kasa nie jest konieczna? W myśl ustawy o VAT, każda firma, sprzedająca towary lub usługi na rzecz osób fizycznych, nie posiadających działalności gospodarczej, rolników ryczałtowych oraz firm dokonujących zakupów prywatnie – poza działalnością gospodarczą – zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Od tej reguły występuje jednak kilka wyjątków. Otóż, obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie dotyczy:
  • działalności gospodarczych, w których wartość obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. złotych
  • nowo powstałych działalności gospodarcze, u których wartość obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. złotych
  • działalności gospodarczych, korzystających z podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług
Dodatkowo, jeszcze do końca kwietnia 2011 roku, z obowiązku używania kasy fiskalnej zwalnia się:
  • podatników, dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1797), jeżeli w 2010 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej 'ustawą', był wyższy niż 70 proc.
  • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
  • podatników, opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania w zakresie działalności wymienionej
  • czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia
Dodatkowo, jeszcze do końca kwietnia 2011 roku, z nakazu posiadania kas rejestrujących zwolnieni są też lekarze i prawnicy, sprzedający swoje usługi. Natomiast, na stałe z obowiązku używania kas fiskalnych zwolnieni są adwokaci i radcowie prawni, świadczący swoje usługi jedynie na rzecz innych firm. Zobacz też:
płaca netto kalkulator wynagrodzenia netto