Lista płac to rodzaj dokumentu księgowego, używany w rachunkowości i urzeczywistniający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników, wraz ze wszystkimi składkami płaconymi zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. W jaki sposób zatem prawidłowo ją sporządzić? Lista płac jest też punktem wyjścia do należytego stworzenia deklaracji podatkowej oraz dokumentów ubezpieczeniowych, służy również należytemu zaksięgowaniu płac. Sporządzana jest zazwyczaj co miesiąc, gdyż tak powszechnie rozlicza się wypłaty wynagrodzeń. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, lista płac dla poszczególnych pracowników musi zawierać:
 • informacje o wysokości podstawy wymiaru o odliczania składek i podatku
 • datę sporządzenia
 • informacje o przyznanych premiach dla pracownika
 • podpisy osoby akceptującej i sporządzającej
 • informacje o przyznanych nagrodach dla pracownika
 • informacje o ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu przez pracownika
 • nr stron
 • informacje o wynagrodzeniu brutto i netto za dany miesiąc
 • informacje o wysokości odprowadzonych składek ubezpieczeniowych w danym miesiącu
 • informacje o przyznanych prowizjach dla pracownika
 • nazwę pracodawcy
 • wykaz nadgodzin pracownika
 • informacje o zwolnieniach L4 za dany miesiąc zgłoszonych przez pracownika
 • miesiąc, którego dotyczy
 • oznaczenie albo nazwę listy płac
 • dane pracownika, t.j. imię i nazwisko, adres, NIP, PESEL
 • informacje o wysokości odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy w danym miesiącu
W przypadku gdy firma zatrudnia znaczącą liczbę pracowników, z reguły „lista płac” przedstawia dane zbiorcze o wysokość uiszczonych składek, wysokości wypłaconych wynagrodzeń, o wysokości uiszczonej zaliczki do urzędu skarbowego, a dane, dotyczące poszczególnych pracowników umieszczane są na indywidualnych 'kartach przychodów'.
Portal edukacyjny