Leasing jest nowoczesną i efektywną , pod względem ekonomicznym, formą finansowania inwestycji, nie wymagającą posiadania dużych środków własnych. W jaki sposób on działa?

Istotną cechą leasingu jest to, iż przez cały okres funkcjonowania umowy leasingowej jej przedmiot należy do leasingodawcy, z kolei, leasingobiorca spłacając raty leasingowe, eksploatuje go do swych celów firmowych. Daje on możliwość wliczenie całego, uiszczanego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co stwarza możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

Umowa leasingowa

W zawieranych umowach leasingowych warto wyróżnić kilka podstawowych składowych, kształtujących cenę usługi leasingowej:

  • Opłata końcowa (opcja wykupu)- inaczej jest, to cena sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
  • Rata leasingowa (czynsz leasingowy) - jest to wyrażona w pieniądzu zapłata za użytkowanie przedmiotu leasingu
  • Opłata wstępna (czynsz inicjalny) -jest to opłata uiszczana w chwili podpisywania umowy leasingu, stanowiąca część wartości leasingowej przedmiotu, zwykle 10%
  • Prowizja (koszty manipulacyjne) - koszty manipulacyjne mają pokryć koszty obsługi transakcji w ustalonej wielkości procentowej, w stosunku do wartości leasingowanego środka trwałego
  • Depozyt gwarancyjny - są to przeważnie miesięczne opłaty, nie podlegające fakturowaniu, przeznaczone na pokrycie ewentualnych zobowiązań wynikających z umowy. Depozyt po zakończonej umowie jest zwracany klientowi lub zaliczany na poczet płatności ostatnich rat lub wysokiego wykupu.

Co podlega pod umowę leasingową?

Przedmiotem leasingu może być rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro o charakterze inwestycyjnym. W rachunkowości przedsiębiorstw tą definicją określa się środek trwały, t.j.:

  • środki transportu kołowego: samochody dostawcze, specjalne, ciężarowe, osobowe
  • sprzęt biurowy: meble, komputery, kserokopiarki
  • nieruchomości: budynki przemysłowe, biurowce
  • maszyny: linie technologiczne, sprzęt budowlany, dźwigi
  • statki, samoloty