an open bookOd 1 lipca tego roku rozpocznie funkcjonowanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jej zadaniem będzie katalogowania przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o nich za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Razem z rozpoczęciem działalności CEIDG, w życie wchodzi zmiana ustawowa związana z podjęciem w kraju działalności poprzez obcokrajowców. Według tej ustawy, działalność gospodarczą w naszym kraju będą mogły rejestrować osoby, które posiadają:
  • zezwolenie na osiedlenie lub pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot albo zamieszkanie na czas określony,
  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą,
  • zgodę na pobyt tolerowany albo zezwolenie na mieszkanie na czas oznaczony będąc w związku małżeńskim z obywatelem polskim mieszkającym w kraju.
Zapis w krajowym ewidencji działalności gospodarczych jest publiczny i ogólnodostępny z wyjątkiem numeru PESEL, numeru identyfikacyjnego i adresu zamieszkania właściciela działalności. Ustawa opisuje również, iż do ewidencji musi być zapisany pełnomocnik właściciela firmy, dane o zawieszeniu i wznowieniu przedsiębiorstwa, ograniczeniu zdolności do czynności prawnych, ogłoszeniu upadłości i wszczęciu postępowania naprawczego. Reguły te wejdą w życie po upłynięciu 30 dni od chwili ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zobacz też:
wyliczenie wynagrodzenia