iStock_000008645527SmallCo należy rozumieć poprzez pojęcie pomoc minimis? Do kogo skierowana jest ta pomoc i na jakie cele może zostać przeznaczona?  Pomoc de minimis to szczególny rodzaj wsparcia, o niewielkich rozmiarach udzielanego przez państwo przedsiębiorcom. Pomoc ta jest skierowana głównie do małych i średnich przedsiębiorstw na działania takie jak:
 • uruchomienie działalności gospodarczej, z wyjątkiem podmiotów, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu prowadziły działalność gospodarczą i ją zakończyły, 
 • zakup usług doradczych i szkoleniowych oraz uzyskanie finansowego wsparcia pomostowego w postaci bezpośredniej i bezzwrotnej pomocy kapitałowej przez beneficjentów, w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
 • adaptacja budynków, pomieszczeń oraz miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, zakup bądź leasing zwrotny lub finansowy sprzętów i systemów informatycznych niezbędnych do realizacji szkolenia, do wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu szkoleniowego.
Jest to pomoc, która nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku krajowym i wspólnotowym. Fundusze uzyskane w zakresie pomocy de minimis nie mogą być wyższe niż 200 000 euro w czasie trzech lat podatkowych. Udzielenie pomocy de minimis jest wykluczone dla:
 • projektów faworyzujących towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów importowanych,
 • działalności w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu),
 • działalności w sektorze węgla kamiennego,
 • przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • przedmiotów, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji KE oraz
 • podmiotów, które rozpoczęły projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • przedsiębiorców działający w sektorze rybołówstwa i przedsiębiorstwa działające w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE;
 • przetwarzania i wprowadzenia do obrotu rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom produktów;
 • pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywozem (ilość produktów), siecią dystrybucji, bieżącymi wydatkami.