Pomoc de minimis to rodzaj szczególniej pomocy od państwa udzielanej przedsiębiorcom. W ramach tej pomocy mogą być dotowane m.in. projekty dotyczące organizacji imprez, wydarzeń turystycznych, czy profesjonalne usługi doradczo-szkoleniowe. Może być ona udzielana również na rozwój działalności gospodarczej. Zakres dotowania przez pomoc de minimis jest regulowana przez regulaminy wspólnotowe. Według przepisów pomoc jest udzielana w wysokości zakresu wyznaczonego prawem. Od 2007 roku suma kwot pomocy de minimis nie nie ma prawa być wyższa niż 200 000 euro w czasie trzech lat budżetowych. Niższy zakres, 100 000 euro, wyznaczono dla właścicieli działalności gospodarczych funkcjonujących w sektorze transportu drogowego. Równowartość w złotówkach należy wyznaczać według kursu średniego NBP z dnia udzielenia pomocy. Pomoc de minimis przyznaje się na podstawie wniosku, który podlega ocenie formalnej i merytorycznej, przez obiektywnych ekspertów specjalizujących się w dziedzinie będącej przedmiotem oceny. Wniosek z docelowym wskazaniem na charakter przyznanej pomocy, z użyciem określenia „de minimis”, przyznawane jest w dniu jej udzielenia, czyli w dniu zawarcia umowy albo w dniu otrzymania decyzji. Jeśli pomoc dostaje spółka cywilna, uzyskuje ona zaświadczenie z podliczonymi kwotami, które przyznano poszczególnym jej wspólnikom. Poświadczenie to otrzymują też poszczególni wspólnicy.