W jakim języku powinno się stworzyć umowę zlecenia obejmującą pracę poza Polską?

W zależności od tego między kim będzie zawierana umowa zlecenia, przygotowuje się ją w dwóch bądź tylko jednym języku.

Umowa zlecenia z osobą nie mającą naszego obywatelstwa
Umowa zlecenia, zawierana ze zleceniobiorcą, nie posiadającym naszego obywatelstwa, sporządza się 2 językach, polskim oraz narodowym języku zleceniobiorcy. Dodatkowo, tłumaczenie umowy powinien sporządzić tłumacz przysięgły. Wszelkie rozliczenia umowy oraz wystawiane do tejże umowy zlecenia rachunki za wykonaną pracę, powinny być także sporządzone w obydwu językach. Stosowanie się do tych zasad, pozwoli uchronić przed możliwymi roszczeniami ze strony US.

Umowa , którą zawiera się z obywatelem naszego kraju
Umowa zlecenia, zawierana ze zleceniobiorcą, posiadającym obywatelstwo polskie, jest przygotowywanaw języku polskim. Taka umowa spełniać musi niezbędne wymogi umowy cywilnoprawnej przedstawionew KC. Musi zatem być sporządzona na piśmie, pod rygorem jej nieważności, a jakiekolwiek zmiany jej postanowień muszą być sporządzane jako aneksy do danej umowy. Jeżeli praca będzie wykonywana na obszarze innego kraju, w tym wypadku trzeba w szczegółach opisać co wchodzi w zakres obowiązków zleceniobiorcy i szczegółowo wskazać miejsce, w którym zlecenie ma być realizowane.