Zawód doradcy podatkowego wiąże się nie tylko z pewnymi przywilejami, lecz także z obowiązkami, nałożonymi na doradców poprzez zapisy ustawy o doradztwie podatkowym.

Oprócz uznania społecznego związanego z wykonywaniem tego fachu, doradca podatkowy musi także spełniać liczne wymogi narzucone na niego przepisami ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym . Zgodnie z powyższym, doradca podatkowy posiada obowiązek:

 • dochowywania tajemnicy zawodowej - musi on zachować w tajemnicy wszelkie informacje i fakty, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem zawodu, także podczas zeznań przed prokuraturą czy policją
 • regulowania składki członkowskiej z tytułu przynależności do korporacji zawodowej
 • stosowania się do zasad etyki zawodowej
 • przetrzymywania przez okres pięciu lat kopii sporządzanych na piśmie opinii, wystąpień w imieniu podatników, inkasentów, płatników oraz osób trzecich posiadających zaległości podatkowe , a także następców prawnych płatników, podatników oraz inkasentów, w sprawach zobowiązań podatkowych, a także udzielonych im porad
 • zawiadamiania KRDP o wszelkich zmianach danych objętych wpisem na listę doradców
 • kierowania się głównie dobrem klienta
 • monitorowania zmian prawnychoraz bieżącej prasy, literatury oraz orzecznictwa w zakresie prawa podatkowego i finansów
 • ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy realizacji czynności doradztwa podatkowego, a konsekwencją niewywiązania się z tego nakazu jest skreślenie z listy doradców
 • umieszczania na każdym jednym piśmie, sporządzanym w związku z pełnieniem funkcji doradztwa podatkowego,swoich danych, t.j podpis oraz nr wpisu na listę doradców podatkowych, miejsce wykonywania usług doradczych, nazwa firmy, pod jaką doradztwo to funkcjonuje
 • podnoszenia swoich kwalifikacji
 • wykonywać polecenia KRDP