Stosując ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorcy płacą podatek od przychodu, bez względu na wielkość poniesionych kosztów. Z opodatkowania ryczałtem mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej.

Kto może skorzystać z opodatkowania ryczałtem

Podatnik może wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania jeśli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

- uzyskał przychód z samodzielnie prowadzonej działalności nieprzekraczający 250 000 euro,

- uzyskał przychód z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z danej działalności nie przekroczyła 250 000 euro.

2) rozpoczął działalność w roku podatkowym i wybierze taki rodzaj opodatkowania.

Podatnicy kontynuujący działalność, których przychód nie przekroczył w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartości kwoty 25 000 euro mają możliwość kwartalnego opłacania ryczałtu.

Podatnicy opodatkowani ryczałtem zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów i wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedsiębiorca musi także posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów odrębnie za każdy rok podatkowy w celu sporządzenia prawidłowego spisu z natury.

Pisemne oświadczenie, o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania działalności, należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym. Jeżeli przychód ten został osiągnięty dopiero w grudniu, wówczas oświadczenie należy złożyć do końca danego roku podatkowego.

Odliczenia, z których może skorzystać ryczałtowiec

Podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w składanym zeznaniu rocznym PIT - 28, od przychodu, oprócz zapłaconych składek społecznych, może odliczyć także:

 • wydatki na internet - ulga internetowa,
 • wydatki związane z rehabilitacją - ulga rehabilitacyjna,
 • darowizny na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego (kwota nie może przekroczyć 6% podstawy opodatkowania),
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym.

Ryczałt - stawki oprocentowania przychodów

W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych wyróżniamy następujące stawki oprocentowania:

- 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, np.lekarze medycyny, stomatologii, psycholodzy, pielęgniarki, położne - 17% przychodów ze świadczenia usług:
 • reprodukcji komputerowych nośników informacji
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, motocykli oraz części i akcesoriów związanych z przedmiotem sprzedaży
 • parkingowych
 • związanych z zakwaterowaniem
 • związanym z wydawaniem gier oraz oprogramowania komputerowego
 • związanym z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
 • przetwarzania danych
 • zarządzania nieruchomościami na zlecenie
 • wynajmu i dzierżawy środków transportu i kontenerów
 • przez agencje pracy tymczasowej
 • przez agentów i pośredników turystycznych
 • obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie
 • fotograficznych
 • poradnictwa dla dzieci
 • pomocy społecznej
- 8,5% dotyczy:
 • przychodów do kwoty 100 000 zł, o których mowa w art. 6 ust. 1a
 • przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %
 • przychodu związanego ze zwalczaniem i zapobieganiem pożarom
 • przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego
 • przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu produktów z materiału powierzonego przez zamawiającego
 • prowizji uzyskanej ze sprzedaży na podstawie umowy komisu i kolportażu prasy
- 5,5 % dotyczy:
 • przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych
 • uzyskanej prowizji z działalności handlowej związanej ze sprzedażą biletów, znaczkami pocztowymi, żetonami
- 3%
 • z działalności gastronomicznej (wyjątek stanowi sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %)
 • z działalności usługowej w zakresie handlu
 • usług związanych z produkcją zwierzęcą
 • sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów
 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej
- 2% przychodów o których mowa w art. 6 ust. 1d- sprzedaż wyrobów przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z prywatnej prawy - 10% przy odpłatnym zbyciu praw majątkowych lub nieruchomości.

Zalety i wady ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jak każda forma opodatkowania posiada swoje wady i zalety. Do najważniejszych zalet należą:

 • nieskomplikowana księgowość
 • niskie stawki ryczałtu
 • możliwość opłacania zaliczki na PIT w formie kwartalnej - po spełnieniu określonych warunków.

Natomiast do wad zaliczamy:

 • brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem
 • brak możliwości ujmowania kosztów
 • brak możliwości skorzystania z ulgi na dzieci w zeznaniu rocznym

Kto nie może skorzystać z ryczałtu

Nie każdy podatnik ma możliwość wyboru ryczałtu ewidencjonowanego. Zgodnie z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowanie ryczałtem nie stosuje się m. in. u podatników, którzy osiągają część lub całość przychodów z tytułu:

 • prowadzenia aptek
 • działalności udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów)
 • działalności polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych
 • wolnych zawodów (innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11)
 • działalności z zakresu handlu częściami i akcesoriami pojazdów mechanicznych
 • którzy wytwarzają wyroby opodatkowane akcyzą (z wyjątkiem dostaw energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii)