Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców stanowi przychód w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten pozyskiwany jest na podstawie zawartej umowy, pod warunkiem, że płatność za wykonanie zlecenia ustalona] została kwotowo-miesięcznie, kwotowo-godzinowo lub akordowo, czy prowizyjnie. W przypadku, gdy nie ma kwoty ustalonej, trzeba zaświadczyć kwotę wyższą niż minimalne wynagrodzenie. W ten sposób oblicza się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie mogą przekroczyć 30-krotność średniego miesięcznego honorarium za rok poprzedni. Z kolei składka na ubezpieczenie chorobowe nie powinna przekraczać 250 procent średniego miesięcznego honorarium. Ubezpieczenie wypadkowe nie podlega żadnym ograniczeniom. Zleceniodawca musi wypłacać ekwiwalent pieniężny zleceniobiorcy, jeśli korzystał on podczas wykonywaniu pracy na cele zleceniodawcy ze swoich narzędzi. Zleceniobiorca ma też prawo dostawać kupony obiadowe. Gdy ich wartość nie nie jest wyższa niż 190 zł miesięcznie, nie zostają one objęte naliczaniem składek. Jeżeli ta suma będzie wyższa, kwota powyżej 190 zł podlega naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku podróży służbowej zleceniobiorcy, zwrot za nocleg i kwota dziennej diety nie są objęte ubezpieczeniem ZUS.