iStock_000007121462SmallDo prowadzenie ewidencji przychodów zobowiązani są przedsiębiorcy, korzystający z uproszczonej formy opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego. Ewidencję tą prowadzi się odrębnie na każdy rok podatkowy.   Ewidencja przychodów obejmuje swoim zakresem jedynie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. W formie opodatkowania jaką jest ryczałt, nie ewidencjonuje się kosztów, gdyż podatek dochodowy liczony jest od przychodu niepomniejszonego o koszty jego uzyskania. Trzeba jednak zbierać i przechowywać dowody zakupu towarów, aby móc je wykazać przy kontroli urzędu skarbowego. Oprócz tego, wszelkie zapisy w ewidencji powinny być odpowiednio udokumentowane. Uwierzytelnia się je na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów, stwierdzających ich uzyskanie. W sytuacji samodzielnego prowadzenia ewidencji przychodów, należy ją przechowywać w miejscu prowadzenia działalności albo w miejscu określonym jako siedziba firmy. Ustawa umożliwia ewidencjonowanie sprzedaży zarówno pisemnie, jak i z pomocą profesjonalnych aplikacji komputerowych. Dobrze jest pamiętać, że nie każda sprzedaż powinna być zatwierdzona fakturą. Nie istnieje obowiązek wystawiania rachunku czy faktury osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jeśli tego nie zażąda. Przychód do ewidencji wprowadza się wtedy na bazie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego.