Służba celna jest jedną z elementów aparatu skarbowego. Stanowi ona jedność z izbami celnymi, urzędami celnymi oraz oddziałami celnymi, które kontroluje Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego, Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier oraz Departament Polityki Celnej. Do elementów kontroli celnej należą również laboratoria celne. Najniższymi jednostkami organizacyjnymi aparatu celnego są oddziały celne. Głównymi obowiązkami tych podmiotów organizacyjnych jest służba granic karaju i nadzór nad regularnością decyzji akcyzowych i celnych. Jednostkami organizacji państwowej o oddziaływaniu lokalnym, które pełnią odpowiednią [kontrolę|inspekcję|lustracje} nad prawidłowością działaniem oddziałów celnych są urzędy celne. Izby celne pełnią szereg funkcji o charakterze fiskalnym, kontrolnym i ochronnym. Nie wliczając wypełnianiem zadań opisanych przepisami prawa celnego pełnią również kontrolę nad urzędami celnymi i oddziałami celnymi. Dowodzi nimi dyrektor izby celnej, który mianowany jest przez ministra finansów. Inspekcję nad wszelkimi procedurami zachodzącymi w każdej jednostce organizacyjnej całego systemu aparatury skarbowej pełni minister finansów.