Nie musisz płacić podatku od wszystkiego, co przewiduje przewiduje urząd skarbowy. W prawie podatkowym funkcjonuje bowiem wiele ulg, z których korzystać mogą przedsiębiorcy. Ulgi podatkowe to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których użycie powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Reguły stosowania ulg w spłacie należności podatkowych uregulowane są szczegółowo w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej (Dziennik Ustaw z 2005r. Nr 8, poz. 60 j.t. z późn. zm.). W polskim prawie podatkowym przewidziane są ulgi podatkowe przy PIT. Ulga podatkowa może polegać w takim przypadku na:
 • zastosowaniu niższych stawek podatkowych
 • odliczeniu od uzyskanego dochodu (np. składki na ubezpieczenie społeczne)
 • odliczeniu od podatku (np. składki na ubezpieczenie zdrowotne)
Z kolei, z zapisów w/w ustawy wynika, iż organ podatkowy ma prawo na wniosek właściciela firmy:
 • odroczyć albo rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę albo opłatę prolongacyjną
Rodzaje ulg podatkowych Ulgi podatkowe można podzielić na:
 • ulgi dla Małych Podatników
 • ulgi dla nowych podatników
 • ulgi w podatku dochodowym z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy
 • ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (rentowe, zdrowotne, wypadkowe, Fundusz Pracy, chorobowe, emerytalne), które są kosztami związanymi z uzyskaniem przychodu przez przedsiębiorcę
 • ulgi z tytułu rehabilitacji niepełnosprawnego członka rodziny podatnika, które są ulgami o charakterze rodzinnym
 • ulgi z tytułu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
 • ulgi z tytułu darowizny na cele społeczne, które są ulgami o charakterze stymulacyjnym
 • ulgi w podatku dochodowym z tytułu kosztów tworzenia nowej inwestycji
 • ulgi inwestycyjne
 • ulgi z tytułu rehabilitacji podatnika, który jest osobą niepełnosprawną, stanowiące zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika
Ulg podatkowych może udzielić także organ władzy samorządowej. Jednak charakter ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych właścicielom firm przez organ podatkowy, jakim jest prezydent miasta albo burmistrz albo wójt, przesądza o ich pomocowym przeznaczeniu, a co za tym idzie, ulgi takie mogą zostać udzielone tylko w formie pomocy publicznej, w tym 'pomocy de minimis'. Zobacz też:
Przelicznik brutto urlop wypoczynkowy wniosek o urlop