Umowę o pracę podzielić można na 3 niezależne, etapy prawne, takie jak zawarcie umowy o pracę, realizację postanowień umowy oraz rozwiązanie umowy o pracę. Jak będzie wyglądać to od strony formalnej? Zawarcie umowy o pracę Zgodnie z artykułem 29 Kodeksu Pracy, umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Nie oznacza to wcale, iż umowa ustna jest nieważna. W wypadku umowy ustnej, pracodawca jest zobowiązany potwierdzić pracownikowi na piśmie, w czasie nie przekraczającym 7dni od czasu rozpoczęcia zatrudnienia rodzaj umowy i jej warunki. Co więcej, z podpisanej umowy o pracę jasno musi wynikać jakiego rodzaju umowę zawarły strony. Należy również określić warunki, na których została zawarta a w szczególności:
  • miejsce pracy i miejsce jej wykonywania
  • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy
  • termin rozpoczęcia pracy
  • stanowisko pracy lub pełnioną funkcję, jeżeli są one wyodrębniane w strukturze organizacyjnej zakładu pracy (w jego regulaminie organizacyjnym)
  • wykonywanego przez pracownika zawodu lub posiadanej specjalności
Realizacja postanowień umowy Tak pracodawca, jak i pracownik, muszą aby przestrzegać warunków nie tylko podpisanej umowy o pracę, ale również przepisów Kodeksu pracy i BHP. Wszystkie zmiany w umowie muszą być sporządzane jako pisemne aneksy do umowy o pracę pod groźbą ich nieważności. Rozwiązanie umowy o pracę Wypowiedzenie umowy o pracę nastąpić może tylko i wyłącznie w na piśmie za potwierdzeniem jego odbioru (także poprzez pocztę). Dodatkowo, trzeba zachować określony w warunkach umowy czas wypowiedzenia. Najczęściej dla umowy o pracę na czas nieokreślony ma zastosowanie 30 dniowy czas wypowiedzenia. W innych przypadkach zazwyczaj stosuje się czternastodniowy okres rozwiązania umowy, o ile umowa przewiduje jej wcześniejsze wypowiedzenie. Zobacz też:
drukarka fiskalna zus zfa jak księgować