Urząd skarbowy to najczęściej ingerująca w poczynania zarówno właścicieli firm, jak i wszystkich obywateli kraju, jednostka rządowej administracji poboru podatku w Polsce. Czym zajmuje się urząd skarbowy i jakie ma uprawnienia w stosunku konsumentów?

Najmniejszymi organami rządowej administracji poboru podatku o zasięgu regionalnym są urzędy skarbowe nadzorowane przez izby skarbowe. Placówki organizacyjne mogą mieć formę działu, referatu , bądź stanowiska pracy. Na ich czele stoi zawsze naczelnik urzędu skarbowego. Natomiast, do obowiązków tego aparatu należy:

 • wykonywanie zadań określonych poprzez odrębne przepisy i rozporządzenia
 • ustalenie i pobór podatków , jak również niepodatkowych należności budżetowych
 • orzecznictwo w pierwszej instancji w sprawach karnych skarbowych
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych
 • rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych
 • podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin
 • przeprowadzanie kontroli podatkowej
 • wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych , a także kar w zakresie określonym w Kodeksie Karnym Wykonawczym
 • prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
 • wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz Kodeksu Karnego Skarbowego