Pojazdy, które są warte 3500zł i więcej, należy według ustawy o podatku dochodowym wpisać do ewidencji środków trwałych nie później niż w miesiącu przekazania ich do użytkowania. Prowadzenie ewidencji pozwala na dokonanie odpisów amortyzacyjnych które stanowią koszty uzyskania przychodów. Prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa pojazdu, a metoda jej ustalenia zależy od sposobu pozyskania pojazdu. Jeżeli pozyskanie następuje poprzez kupno, to wartość początkowa samochodu stanowi cenę jego nabycia. W przypadku, kiedy nie można wyznaczyć ceny początkowej pojazdu, a jego pozyskanie miało miejsce przed dniem założenia ewidencji, za wartość początkową uznaje się wartość z wyceny dokonanej przez podatnika, uwzględniając ceny rynkowe tego typu pojazdu oraz stanu i poziomu jego eksploatacji. Jeżeli chodzi o nabycie pojazdu w drodze spadku jego wartość początkową stanowi wartość rynkową z dnia nabycia. W przypadku, jeśli pojazd stanowi współwłasność podatnika, jego wartość początkowa wyznaczana jest na poziomie właściwym udziału podatnika we własności tego składnika majątku. Ten sposób nie ma zastosowania w przypadku majątku stanowiącego wspólność majątkową małżonków. Polecamy:
kalkulator brutto na netto