Kodeks Pracy wyraźnie mówi o tym, że za wykonaną pracę pracownikowi należy się wynagrodzenie. Ustawodawca wyznacza również sposób obliczania wyjazd delegacyjny. Każdy pracodawca musi stosować się do tych zasad, ponieważ nienależyte ich wypełnianie grozi odpowiedzialnością karną. Wynagrodzenie przy umowie o pracę Zgodnie z artykułem|W myśl artykułu] 22 paragraf 1 KP, za wykonaną pracę pracownikowi przysługuje wypłata. Przepisy prawa określają też sam proces wyliczania należnej wypłaty. Dlatego, w myśl KP, pracodawca ma obowiązek prowadzić pracowniczą listę płac, która zawiera:
 • datę sporządzenia dokumentu
 • numer PESEL
 • informacje o wysokości wynagrodzenia netto osiągniętego w danym miesiącu kalendarzowym
 • informacje o wysokości podstawy dochodu osoby zatrudnianej, służącej do obliczenia należnych ZUS-owi składek w danym miesiącu kalendarzowym
 • informacje o wysokości podatku dochodowego odprowadzonego do urzędu skarbowego
 • informacje o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli rentowe, emerytalne, chorobowe
 • imię, nazwisko oraz adres osoby zatrudnianej
 • ewidencję czasu pracy osoby zatrudnianej z wyszczególnieniem nieobecności, okresu chorobowego, przepracowanych godzin oraz nadgodzin w danym miesiącu kalendarzowym, urlopu
 • Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP
 • informacje o wysokości wynagrodzenia brutto osiągniętego w danym miesiącu kalendarzowym
 • datę przekazania zaliczki na rachunek właściwego urzędu skarbowego
Delegacja Delegacja jest pisemnym poleceniem wyjazdu służbowego w celu realizacji obowiązków służbowych. Za czas trwania delegacji, osobie delegowane należy się wynagrodzenie za pracę, dieta a także zwrot kosztów z tytułu noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, przejazdów lub innych udokumentowanych wydatków, proporcjonalnie do uzasadnionych potrzeb. Co więcej, z tytułu zwrotu kosztów wyjazdu delegacyjnego, pracownik musi otrzymać kwotęna pokrycie dodatkowych wydatków, które poniósł w celu wykonywania pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba przedsiębiorstwa albo miejsce świadczenia pracy. Dieta Oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę, każdemu delegowanemu pracownikowi należy się dieta. Jest ona przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w czasie wyjazdu. W 2010 roku wynosi ona 23 PLN za każdą dobę podróży. Należności z tytułu diet, oblicza się za czas od rozpoczęcia delegacji do chwili powrotu po realizacji zadania zleconego przez pracodawcę, przy czym do czasu trwania delegacji wlicza się też czas dojazdu do określonej w dokumencie delegacyjnym miejscowości, jak również powrotu z tej miejscowości. Zasady wyliczania są następujące:
  • jeśli wyjazd trwa nie więcej niż dobę i wynosi: - od 8 do 12 godzin - należy się połowa diety -ponad 12 godzin - należy się dieta w pełnej wysokości
 • jeśli wyjazd trwa więcej niż dobę, za każdą dobę należy się dieta w pełnej wysokości, a za niecałą, ale rozpoczętą dobę: - ponad 8 godzin -należy się dieta w pełnej wysokości - do 8 godzin - należy się połowa diety
Zobacz też:
powstanie spółki komandytowo-akcyjnej