shutterstock_75783793Po przeprowadzonej inspekcji pracy może sporządzić notatkę bądź protokół w zależności od sytuacji jakie zostały ujawnione w trakcie trwania kontroli. 

Jeśli podczas przeprowadzonej kontroli inspektor pracy nie stwierdził żadnych uchybień, sporządza jedynie notatkę, której kopie przekazuje właścicielowi kontrolowanego podmiotu.

Jeśli jednak w trakcie prowadzenia działań kontrolnych ujawnione zostały uchybienia ze strony pracodawcy, inspektor sporządza tzw. protokół. W sytuacji takiej w zależności od rodzaju uchybień, inspektor pracy może wydać decyzję, zastosować wystąpienie, skierować powództwo bądź nałożyć na skontrolowany podmiot grzywnę.

Art. 37 par. 2 ustawy, zobowiązuje inspektora do powiadomienia właściwej instytucji o wykroczeniu a więc:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – o wykroczeniu dotyczących ubezpieczeń społecznych
  • Urząd Kontroli Skarbowej – o wykroczeniu w zakresie prawa podatkowego
  • Policję albo Straż Graniczną – o złamaniu przepisów o cudzoziemcach

W sytuacji, gdy stwierdzone uchybienia nie są ciężkim naruszeniem przepisów i w związku z tym nie zmuszają do ogłoszenia decyzji albo ustalenia kary pieniężnej, inspektor pracy występuje o ich usunięcie. Dokument ten powinien zawierać wnioski pokontrolne oraz przepisy na podstawie, których zostały sformułowane.

Zatrudniający zobowiązany jest do zawiadomienia PIP-u o sposobie i terminie realizacji wniosków pokontrolnych, w czasie określonym w wystąpieniu lecz nie przekraczającym 30 dni (art. 36 ust. 1-2 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy)

Zatrudniający może skorzystać z prawa do odwołania się od ustaleń kontrolera inspekcji pracy. Ma na to 7 dni od dnia wydania decyzji.

Zobacz też:

płaca brutto netto