Przedsiębiorca postanowił zmienić przeznaczenie samochodu używanego na cele firmowe, na sposób mieszany. W sytuacji gdy wartość początkowa samochodu przewyższa 15000 zł  okres korekty wynosi 60 m-cy. Oznacza to że przedsiębiorca zobowiązany jest użytkować taki pojazd dla celów firmowych przez okres 5 lat, w przeciwnym razie będzie on zobowiązany dokonać korekty podatku VAT. Okres ten liczony jest od dnia nabycia,importu pojazdu. Samochód został zakupiony - 06.05.2016 rezygnacja z celów firmowych na system mieszany nastąpiła - 01.11.2016 aktualizacja VAT-26 została złożona - 31.10.2016 W związku z faktem że nie minął okres 5 lat użytkowania samochodu, przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać korekty VAT. Wartość samochodu - 30.000 netto VAT - 6.900 zł kwota brutto - 36.900 zł odliczenie vat w listopadzie - 6.900 zł korekta odliczonego podatku VAT w deklaracji za m-ąc 11.2016 = 6.900 x 50% = 3.450 zł 3450 x 54/60=3105 (okres 54 miesięcy jest to okres, który pozostał do końca okresu użytkowania pojazdu dla celów firmowych = 60 miesięcy tj. od listopada 2016 do maja 2021 r.) W związku z powyższym w deklaracji składanej za m-ąc listopad należy w poz. 47 (korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych) wykazać 3.105 ze znakiem minus. Podanego powyżej sposobu rozliczenia odliczonego podatku VAT nie stosuje się w przypadku samochodów użytkowanych w systemie leasingu operacyjnego, najmowanego, dzierżawionego bądź użytkowanego na podstawie innych umów. Wydatki wynikające z tych umów rozliczane są miesięcznie, wobec czego weryfikacja odliczenia podatku od poniesionych wydatków możliwa jest na bieżąco.