shutterstock_63223291Niektórym podatnikom przysługuje prawo do jednorazowej amortyzacji (do określonego limitu) w ramach tak zwanej pomocy de minimis. Do grupy tej należą przede wszystkim mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.  Pomoc de minimis polega na możliwości jednorazowego zamortyzowania składnika majątku, będącego środkiem trwałym z grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli:
  • grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne
  • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
  • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
  • grupa 6 – urządzenia techniczne
  • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych
  • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Suma jednorazowych odpisów w danym roku podatkowym określona jest limitem i nie może przekroczyć równowartości 50 tys. euro (205 000 zł). Oznacza to, że maksymalna wartość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, bądź suma jednorazowych odpisów w przypadku kilku środków trwałych w danym roku podatkowym nie może przekroczyć łącznie wartości 50 000 euro. Kto może skorzystać z takiej możliwości? Wszyscy podatnicy rozpoczynający działalność w 2013 roku oraz mali podatnicy. Mianem małego podatnika określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 EUR (w 2013 roku - 4 922 000 PLN). By móc z korzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ramach pomocy de minimis, poza spełnieniem powyższych warunków, należy również złożyć wniosek do właściwego organu podatkowego o udzielenie takiej pomocy i otrzymanie stosownego zaświadczenia.