iStock_000011472637XSmallWypadek przy pracy określa się jako nagłe zdarzenie związane z wykonywaną pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną, skutkujące urazem bądź śmiercią związane z wykonywaną pracą. Wydarzenie to musi mieć związek z czynnościami dotyczącymi pracy będącymi w zakresie obowiązków pracownika, bądź wykonywanych na polecenie pracodawcy, które powstało w trakcie ich wykonywania. Za wypadek przy pracy uznaje się również, gdy zdarzenie to miało miejsce w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązków pracowniczych oraz gdy miało miejsce podczas podróży służbowej pracownika na zlecenie pracodawcy. Wypadki przy pracy rozróżnia się na śmiertelne oraz ciężkie. Ze śmiertelnym wypadkiem przy pracy mamy do czynienia, jeżeli od daty wypadku w terminie pól roku pracownik zmarł. Za ciężki wypadek przy pracy uznaje się wypadek, który powoduje ciężkie uszkodzenie ciała, np. strata wzroku, słuchu, mowy, jeśli wypadek ten skutkował rozstrojem zdrowia, jeśli nastąpiła choroba nieuleczalna bądź ryzykowna dla życia, trwała choroba psychiczna, niezdolność pełna bądź częściowa do wykonywania pracy. Jeżeli podczas wypadku przy pracy szkody doznały dwie osoby bądź więcej, wtedy mamy do czynienia z wypadkiem zbiorowym.