Online documentFaktura jest dokumentem uwierzytelniającym zrealizowaną transakcję sprzedażową towarów lub usług. Wyjątek stanowi sprzedaż ewidencjonowana za pomocą kas fiskalnych, bo wystawiany jest wówczas paragon sprzedażowy. Polskie prawo podatkowe dopuszcza możliwość wystawiania kilku rodzajów faktur:
 • faktury VAT
 • faktury korygującej
 • faktury RR (wystawianej przez nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych)
 • faktury końcowej (rozliczeniowej)
 • faktury pro forma (przedwstępnej)
 • faktury zaliczkowej
Bez względu na rodzaj faktury zawierać ona powinna takie dane jak:
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem VAT,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi netto
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub ilość wykonanych usług
 • wartość towarów lub wykonanych usług których sprzedaż niepodlega opodatkowaniu
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedawcy i nabywcy
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów lub usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • stawki podatku VAT
 • imiona i nazwiska albo też nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy
 • nazwę usługi lub towaru
 • wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług brutto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
 • unikalny numer faktury wraz z jej typem
 • miesiąc, dzień i rok bądź też miesiąc i rok sprzedaży
 • datę wystawienia faktury
 • kwotę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegającym opodatkowaniu
Faktura wystawiana jest między innymi w celach podatkowych. Od kwot na niej uwzględnionych, odprowadzić trzeba bowiem stosowny podatek od towarów i usług (VAT).