W latach pomiędzy 2014 a 2020 rokiem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można ubiegać się o dofinansowanie dla gospodarstw rolnych w ramach aż ośmiu obszarów. Na pozyskanie środków mogą także liczyć osoby planujące modernizację i rozwój swoich gospodarstw rolnych. Dziś właśnie na temat takiego dofinansowania dla gospodarstw rolnych poświęcimy poniższy artykuł.

Dofinansowanie dla gospodarstw rolnych - jaki cel?

Dofinansowanie przyznawana dla gospodarstw rolnych musi być przeznaczona na realizację jednego z następujących celów: modernizację i polepszenie produkcji produktów rolnych o charakterze żywnościowym bądź nieżywnościowym lub też na usprawnienie procesu sprzedaży płodów rolnych wytwarzanych w danym gospodarstwie. Rozwój gospodarstwa rolnego to pojęcie określone przez dokumenty rządowe jako przeprowadzenie istotnych zmian w gospodarstwie, wpływających na wzrost jego konkurencyjności i poprawę rentowności.

Dofinansowanie dla gospodarstw rolnych - do kogo jest kierowane?

Jest kilka warunków jakie należy spełniać aby uzyskać dofinansowanie dla gospodarstw rolnych z tytułu ich rozwoju. Dofinansowanie takowe może bowiem uzyskać osoba fizyczna , która prowadzi jedynie działalność rolniczą na terenie mniejszym niż 1 hektar użytków rolnych. Powinna ona być ubezpieczona w KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) jako rolnik i nie jest dozwolone aby prowadziła równolegle jakąkolwiek działalność gospodarczą. Wysokość dofinansowania dla gospodarstw rolnych z tego tytułu to kwota 60 tys złotych i może zostać przyznana jedynie wnioskującym prowadzącym działalność rolniczą na terytorium Rzeczpospolitej Polski w celach zarobkowych, których wartość gospodarstwa nie przekracza 10 000 euro oraz która dołączy do wniosku biznesplan dotyczący takowej restrukturyzacji swojego gospodarstwa.

W sytuacji skorzystania z któregokolwiek z innych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, ułatwianie startu młodym rolnikom, czy modernizacja gospodarstw rolnych, wówczas nie ma możliwości uzyskania dofinansowania dla gospodarstw rolnych z tytułu ich rozwoju na lata 2014-2020.

Dofinansowanie dla gospodarstw rolnych - jakie zobowiązania?

Uzyskanie dofinansowania dla gospodarstw rolnych podobnie jak innych dotacji obwarowane jest z reguły jakimiś zobowiązaniami. W odniesieniu do tego dofinansowania warunki jakie są wymagane po jego otrzymaniu to min. obowiązek realizacji założonego biznesplanu, czy konieczność prowadzenia uproszczonej księgowości od dnia rozpoczęcia realizacji biznesplanu. Na rolnika, który otrzyma premie spada obowiązek wywiązywania się z zakładanych zobowiązań przez okres pięciu kolejnych lat, a efektem prowadzonych działań powinno być podniesienie ekonomicznej wartości gospodarstwa do poziomu 10 000 euro oraz o 20 % zwiększenie  wartości gospodarstwa od momentu ubiegania się o dofinansowanie.

Dofinansowanie dla gospodarstw rolnych - rozliczanie

Rozliczanie dofinansowania dla gospodarstwa rolnych celem ich rozwoju powinno być realizowane w określony sposób. Wszelkie koszty z tytułu modernizacji powinny być potwierdzone odpowiednimi paragonami oraz fakturami, a do kosztów można zaliczyć np. budowę budynków lub budowli gospodarczych, zakup sprzętu i wyposażenia, pozyskanie nowych gruntów rolnych, inwestycje w sady i plantacje, inwestycje w sprzęt komputerowy lub oprogramowanie oraz zakup zwierząt hodowlanych.

Bez wątpienia dla wszystkich rolników planujących rozwój swojego gospodarstwa takie dofinansowanie może okazać się bardzo atrakcyjna formą wsparcia dla gospodarstwa rolnego. Należy jednak pamiętać że zarówno warunki ubiegania się o nie, czy też nałożone zobowiązania po jego uzyskaniu, obwarowane są pewnymi wymogami do których należy się dostosować. Daje to jednak szansę na rozwój gospodarstw rolnych i  polepszenie sytuacji rolników, warto więc  rozważyć skorzystanie z niego.