Od fachowej wiedzy doradcy podatkowego zależy rzetelność rozliczeń ze skarbówką, dlatego też zawód ten jest regulowany prawem. Jakie warunki powinni spełniać doradcy podatkowi?

Prawne sprecyzowanie zasad pełnienia zawodu doradcy podatkowego u przepisach ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym powoduje, że jest on kwalifikowany jako tzw. zawodów zaufania publicznego.

Kto może zostać doradca podatkowym?

Osobami mającymi prawo do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego są:

  • adwokaci i radcowie prawni
  • biegli rewidenci
  • osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych
Na ogół, doradcy podatkowi wykonują swój zawód, otwierając kancelarie (biura) podatkowe. Nie jednokrotnie też są zatrudnieni w firmach świadczących m.in. usługi doradcze. Zanim dostanie się prawo do wykonywania tego zawodu, trzeba zaliczyć państwowe egzaminy doradcy podatkowego.

W czym pomoże doradca podatkowy?

Do podstawowych czynności, jakimi zajmują się doradcy podatkowi należy:

  • sporządzanie, na zlecenie i na rzecz płatników, podatników oraz inkasentów, deklaracji i zeznań podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie - przy czym trzeba zaznaczyć, że pod słowem deklaracja należy rozumieć zeznania, informacje, wykazy i inne dokumenty, obowiązek złożenia których ma swoje umocowanie w przepisach prawa podatkowego
  • udzielanie płatnikom, podatnikom oracz inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii oraz wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz płatników, podatników albo inkasentów, ksiąg podatkowych oraz ewidencji służących do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
Przedstawiciele tego zawodu mogą również reprezentować podatnika w sporze z instytucją poboru podatków,sporządzając np. odwołania od decyzji wydanej przez urząd skarbowy.