Dofinansowanie z PFRON Dofinansowanie z PFRON

Pomoc w ramach Funduszy Europejskich można pozyskać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest przygotowanie własnego projektu. Drugim sposobem jest skorzystanie z projektów realizowanych przez inne jednostki. Druga ścieżka nie wymaga skomplikowanych procedur, dotyczy głównie poodnoszenia kwalifikacji, otwierania własnej działalności, oraz radzenia sobie na rynku pracy oraz w trudnych sytuacjach życiowych.

Wyróżniono 6 podstawowych kroków, których realizacja ma doprowadzić do realizacji projektu.

1. Definiowanie potrzeby

Na samym początku należy zdefiniować potrzebę, na realizację której chcemy pozyskać środki w ramach Funduszy Europejskich. Powielanie programów, które były już realizowane nie jest dobrym pomysłem. Największe szanse na otrzymanie dotacji mają programy, które bezpośrednio wynikają z potrzeb beneficjenta, które powolną mu na rozwój.

2. Poszukiwanie odpowiedniego źródła finansowania

Po sprecyzowaniu potrzeb beneficjenta należy poszukać odpowiedniego programu w ramach którego może zostać nam udzielona dotacja. Na lata 2014 - 2020 istnieje możliwość uzyskania pomocy w ramach programów:

  1. Infrastruktura i Środowisko,
  2. Inteligentny Rozwój,
  3. Polska Cyfrowa,
  4. Wiedza, Edukacja, Rozwój,
  5. Polska Wschodnia,
  6. Regionalne Programy Pomocowe.
  7. Europejska Współpraca Terytorialna (w przypadku realizacji projektu wraz z partnerem zagranicznym)

Należy pamiętać, że w ramach Funduszy Europejskich można się również starać o pożyczki oraz kredyty.

Istnieje również możliwość realizacji w ramach formuły PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) w połączeniu ze środkami pochodzącymi z Unii.

3. Fundusze europejskie a myślenie projektowe

Środki z Funduszy Europejskich przeznaczane na konkretne cele nie mają na celu wspieraniu bieżącej działalności lecz realizację celu określonego w projekcie. Każdy projekt musi posiadać szczegółowy terminarz wykonania całego projektu jak i poszczególnych etapów. Przed złożeniem dokumentów należy upewnić się, że wszystkie wymogi formalne zostały spełnione.

4. Harmonogram

Terminy składania wniosków są określone w harmonogramach, które są publikowane pod koniec każdego roku na rok następny. Harmonogramy obowiązują również podmioty, które starają się o kredyt lub pożyczkę.

5. Podpisanie umowy

Jeśli dotacja została przyznana należy podpisać umowę, która określa zasady przyznania środków oraz ich rozliczenia. Niezbędne w tym celu jest również zgromadzenie odpowiednich dokumentów oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu.

6. Realizacja projektu

Etap 6 polega na realizacji oraz rozliczeniu rozliczeniu projektu zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku. Należy również przestrzegać podstawowych obowiązków beneficjenta. Niedopełnienie warunków umowy może skutkować utratą części lub całości udzielonego wsparcia. Po zakończeniu realizacji projektu oraz jego rozliczeniu rozpoczyna się okres jego trwałości. Okres trwałości to czas podczas którego należy utrzymać efekty założone w projekcie.

Zobacz też:

Podróż służbowa