Świadczenia socjalne Świadczenia socjalne

Programy pomocowe to akty normatywne określające zasady, formy, warunki oraz podstawy prawne, które upoważniają do udzielenia wsparcia przedsiębiorcom. Zawierają również informację odnośnie przeznaczenia pomocy, czy będzie ona przeznaczona na badania i rozwój, szkolenia, zwiększanie zatrudnienia, restrukturyzację czy ochronę środowiska. Programy pomocowe zawierają również informację o formie udzielonej pomocy czy będzie to dotacja, poręczenie, gwarancja czy też rozłożenie płatności na raty. Programy pomocowe zawierają również informację odnośnie organów, które udzielają wsparcia finansowego, czas jego trwania oraz beneficjentów.

Program pomocowy

Przed rozpoczęciem obowiązywania programu pomocowego musi on zostać zaakceptowany przez Komisję Europejską. Wyjątek stanowi program pomocy de minimis oraz inne programy nie wymagające akceptacji przez Komisję. W tym celu program musi być notyfikowany, decyzja ta podejmowana jest przez Radę Ministrów. Po wydaniu zgody Prezes UOKiK dokonuje wymaganego zgłoszenia.

Pomoc indywidualna

Pomoc indywidualna udzielana jest na podstawie aktu normatywnego, który nie został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Za pomoc indywidualną uznaje się również pomoc na podstawie zaakceptowanego programu pomocowego w stosunku do którego wymagana jest odrębna notyfikacja. Projekty pomocy indywidualnej wymagają opinii Prezesa UOKiK a następnie wymagają zgłoszenia Komisji Europejskiej.

Pomoc indywidualna na restrukturyzację

Warunkiem udzielenia pomocy indywidualnej na restrukturyzację jest sporządzenie planu restrukturyzacji, który ma na celu przywrócenie przedsiębiorstwa do stanu w którym będzie zdolny do konkurowania na rynku. Założenia przyjęte w planie restrukturyzacyjnym muszą być realne do spełnienia w krótkim czasie. Taki rodzaj pomocy jest wielowymiarowy ponieważ ma na celu działanie na wielu płaszczyznach przedsiębiorstwa i w krótkim czasie przywrócić go do konkurowania na rynku. Ten rodzaj pomocy objęty jest szczególnym trybem postępowania. Do prezesa UOKiK o wydanie opinii występuje beneficjent pomocy. W celu potwierdzenia, że beneficjent ma szanse uzyskać przedstawioną w planie pomoc musi się on zwrócić do podmiotów udzielających pomocy o zaświadczenia, że są w stanie udzielić deklarowanej pomocy. Pomoc indywidualna na restrukturyzację wymaga zgłoszenia do Komisji Europejskiej.