Struktura aparatu skarbowego opiera się na aparacie poboru podatków. Ten natomiast składa się z dwóch organów administracyjnych: urzędy skarbowe oraz izby skarbowe. Najmniejszymi organami rządowej administracji specjalnej o zasięgu regionalnym są urzędy skarbowe nadzorowane przez izby skarbowe. Elementy organizacyjne mogą posiadać formę oddziału, referatu lub miejsca pracy. Dowodzi nimi naczelnik urzędu skarbowego. Organami wyższego stopnia o zasięgu wojewódzkim są izby skarbowe. Dowodzi nimi dyrektor. Natomiast do szablonowych zadań izb należy: kontrola nad urzędami skarbowymi oraz orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach podatkowych należności budżetowych, kar podatkowych, jak również egzekucja zapłat pieniężnych i kar. Izby skarbowe są również zobowiązane do sprawowania czynności związanych z egzekwowaniem inspekcji podatkowej, dewizowej i finansowej oraz szacowanie rocznych sprawozdań finansowych biznesów państwowych i pozostałych państwowych jednostek organizacyjnych. Koordynują także przedsiębiorstwa dyplomowanych biegłych księgowych w działalnościach gospodarczych i zakładach objętych tą kontrolą. Zobacz też:
piramida maslowa