Osobami, które mają obowiązek płacenia podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, jak też osoby prawne, które są właścicielami pojazdów. Dotyczy to również jednostek organizacyjnych, na które środek transportowy jest zarejestrowany. W przypadku, gdy środek transportowy stanowi współwłasność dwóch albo więcej osób fizycznych albo prawnych, obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych jest obowiązkowe dla każdego współwłaściciela. W przypadku, gdy nastąpi zmiana właściciela zarejestrowanego pojazdu, opodatkowanie podatkiem drogowym staje się obowiązkiem nowego właściciela. Przeniesienie opodatkowania podatkiem drogowym na nowego właściciela środka transportowego następuje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmienił się właściciel. Obowiązkowi podatkowemu przedsiębiorca podlega do dnia wyrejestrowania środka transportowego. Bez znaczenia jest, czy pojazd jest używany, czy nie jest. Obowiązek ten powstaje w dniu zarejestrowania pojazdu albo w dniu jego nabycia. Podatek drogowy powinno się płacić w dwóch ratach, do 15 lutego i do 15 września. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia stosownej deklaracji na podatek drogowy za dany rok podatkowy w okresie do 15 lutego