Aby zarejestrować firmę trzeba dostarczyć wniosek o zapis do ewidencji. Formularz należy dostarczyć do organu ewidencyjnego albo przesłać listem poleconym albo przesłać poprzez Internet. Organ ewidencyjny weryfikuje formalną treść dokumentu i jeżeli weryfikacja jest korzystna, następuje kontynuacja procedury. W sytuacji, jeśli weryfikacja jest niekorzystna, przedsiębiorca zostaje wezwany do poprawienia błędów w wniosku. Organ ewidencyjny wyznacza czas uzupełnienia braków w wniosku. Jeżeli pomimo nakazu stawiennictwa przedsiębiorca nie usunie braków formalnych w określonym czasie, zostanie wydana decyzja o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zapis albo zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez organ dokumentu. W ciągu następnych 3 dni organ ewidencyjny jest zobowiązany przesłać dane z dokumentu do odpowiedniego naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego Urzędu Statystycznego, właściwego oddziału ZUS albo KRUS. Druki w wersji papierowej i elektronicznej i wszelka dokumentacja z nimi związana powinny być archiwizowane przez okres 10 lat od dnia dokonania wpisu. Jeżeli zgłoszenie zmian danych albo uzupełnienia danych jest związana z nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, zgłasza się w odpowiednim Urzędzie Skarbowym albo Urzędzie Statystycznym w celu REGON lub odpowiednim ZUS albo KRUS.