Zlecanie prac podwykonawcom to popularna praktyka wśród przedsiębiorców. Często budzi ona jednak wątpliwości w przypadku jej ewidencjonowania w księdze przychodów i rozchodów. Jak odpowiednio zaksięgować usługi podwykonawców w PKPiR? Odpowiedź w artykule.

Problemy w interpretacji rodzaju usług podwykonawców

Z interpretacji indywidualnych wydawanych przez Ministerstwo Finansów wynika często, że usługi podwykonawców w PKPiR nie powinny być klasyfikowane jako pozostałe usługi, tylko jako materiały lub towary handlowe. Oprócz analizy ustawowej należy więc zgłębić także stanowisko MF, ponieważ sposób ujęcia usług podwykonawców w PKPiR ma znaczenie przy obliczaniu rocznego podatku dochodowego. Ważne jest zatem, aby zrobić to poprawnie.

Usługi podwykonawców jako towary handlowe

Podatnik powinien traktować nabyte od podwykonawców usługi jako towary handlowe, a tym samym ująć je w kolumnie nr 10 PKPiR (zakup towarów i materiałów według cen zakupu), gdy opierają się one na dokonaniu czynności, wskutek których:

  • powstał budulec wyrobu gotowego;

  • wytwarzanemu wyrobowi gotowemu zostały oddane właściwości nabytych usług;

  • powstał wyrób gotowy przeznaczony do dalszej sprzedaży.

Trzeba jednak zaznaczyć, że jeśli obok zakupionych usług podwykonawców pojawią się wydatki takie jak transport, to te należy ująć je ze stosownym objaśnieniem w kolumnie nr 11 PKPiR jako koszty uboczne.

Powyższe wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 05.01.2016 r. (sygn. ITPB1/4511-1061/15/DP).

Budynek mieszkalny jako wyrób gotowy

Nie jest rzadką sytuacja, w której przedsiębiorca dokonuje zakupu gruntu pod budowę budynku mieszkalnego  – stanowiącego wyrób gotowy, czyli towar handlowy – w celu jego późniejszej sprzedaży, ale realizację tej budowy zleca podwykonawcom. W takim przypadku przedsiębiorca powinien ująć usługi podwykonawców i materiały, za pomocą których zrealizowana zostaje budowa mieszkania lub domu, w kolumnie nr 10 PKPiR – takie stanowisko prezentuje np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17.07.2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.260.2018.1.BC).

Ponadto łączny koszt budowy – a zatem koszt materiałów i usług podwykonawców – stanowi koszt wytworzenia wyrobu gotowego (w tym przypadku budynku mieszkalnego). Musi on zostać ujęty w remanencie na koniec roku, jeżeli do tego czasu nie nastąpi sprzedaż nieruchomości, której koszt dotyczy.

Materiały geodezyjne w kolumnie nr 10 PKPiR

Materiały i usługi stosowane w działalności geodezyjnej, której wyrób gotowy (towar handlowy) stanowi dokumentacja geodezyjna, powinny być traktowane jako materiały i jako takie być również ujmowane w kolumnie nr 10 PKPiR. Tak twierdzi m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12.07.2018 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.265.2018.1.WM).

Jest to motywowane faktem, że do wytworzenia takiej dokumentacji niezbędne są materiały m.in. w postaci map czy usług pomiarowych świadczonych przez podwykonawców, które bezpośrednio wpływają na finalną formę wyrobu gotowego, a także stanowią jego integralną część.