Mocodawca szczegółowo wyznaczył przypadki, kiedy to podatnicy mają prawo sporządzać dowód wewnętrzny. Kiedy zatem więc można tego dokonać? Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów nie zawsze muszą posiadać dowodu zakupu, otrzymanego od sprzedawcy. Nie Są takie wydatki, które nie muszą być ujęte w księdze przychodów i rozchodów na podstawie posiadanego dokumentu sprzedażowego. [W takich sytuacjach, wystawia się|Wystarczy sporządzić dowody wewnętrzne. Jednak w myśl §14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 26 sierpnia 2003 roku, w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, można je sporządzić jeśli dotyczą:
  • kosztów diet oraz innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących, przy czym taki dowód wewnętrzny powinien zawierać co najmniej: stawkę i wartość przysługujących diet, cel podróży, imię i nazwisko, liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej, nazwę miejscowości docelowej
  • kupna od ludności, wyszczególnionej w PKWiU, jagód, grzybów (PKWiU 01.12.13-00.43), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych (PKWiU 01.11.91-00), owoców leśnych (PKWiU 01.13.23-00)
  • kupna, bezpośrednio od krajowego producenta albo hodowcy, produktów zwierzęcych i roślinnych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przetworzonych sposobem przemysłowym, jeśli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych ,jak również przetwórstwie mleka , na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt
  • wartości produktów roślinnych i zwierzęcych które pochodzą z własnej uprawy albo hodowli, posiadanej przez podatnika
  • opłat notarialnych i sądowych
  • kupna w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych
  • wydatków związanych z parkowaniem samochodu jeżeli są one poparte dokumentami, niezawierającymi informacji, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 (czyli np. danych nabywcy). Podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu, bilet z parkometru, kupon
  • kupna od ludności odpadów po użytkowych, które stanowią surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych
  • wydatków mających związek z opłatami za telefon, czynsz, gaz, wodę, energię elektryczną i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą, przy czym podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele
Zobacz też:
> Odpowiedzialność materialna