KPiR, czyli księga przychodów i rozchodów jest to narzędzie księgowe służące do rejestru zdarzeń gospodarczych.Transakcje zachodzące w firmie przynoszą koszty lub przychody, który zapisujemy w odpowiedniej kolumnie księgi. Zapisy ujęte w KPiR służą w konsekwencji do ustalania podstawy opodatkowania.

Księga przychodów i rozchodów - kto prowadzi?

Sposób prowadzenia KPiR reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Informacje o podmiotach, które zobowiązane są do prowadzenia KPiR normuje ustawa o PIT, według której zobligowane do prowadzenia KPiR są:

  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie,
  • osoby fizyczne osiągające dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które nie są opodatkowane ryczałtem.
Aby prowadzić księgę przychodów i rozchodów przychody netto z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie mogą przekroczyć 2 000 000 euro. W 2018 r. kwota ta wynosi 8.627.400 zł, po przeliczeniu na PLN wg według kursu średniego NBP z pierwszego roboczego dnia października roku poprzedniego. Po przekroczeniu tej kwoty przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

Księga przychodów i rozchodów - forma

KPiR możemy prowadzić w formie tradycyjnej tzn. w wersji papierowej lub w formie elektronicznej w systemie informatycznym - możliwość prowadzenia KPiR w formie elektronicznej, w systemach do samodzielnej księgowości uproszczonej online zapewnia wfirma.pl.

Księga przychodów i rozchodów składa się z wyodrębnionych 17 kolumn, które mają swoje indywidualne przeznaczenie, dla kosztów bądź przychodów.

Dzięki prostej formie księgi przychodów i rozchodów przedsiębiorca może określić kondycję swojej firmy. Ma możliwość kontrolowania swoich wydatków, może obliczyć przychód z uwzględnieniem kosztów (w przypadku ryczałtu koszt nie jest brany pod uwagę).

O czym należy pamiętać przy prowadzeniu zapisów w KPiR?

Księga przychodów i rozchodów powinna być założona na dzień 1 stycznia lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, jeżeli następuje ono w trakcie roku.

Od 2018 r. zniesiono obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego faktu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Po zakończeniu miesiąca należy wszystkie wpisy podkreślić oraz zsumować od kolumny 7 do kolumny 14. Pod wartościami z danego okresu warto wpisywać także sumy kolumn KPiR od początku roku do okresu poprzedzającego bieżący okres oraz sumy wraz bieżącym okresem. Jeśli podatnik nie sumuje wraz z zakończeniem każdego okresu wartości od początku roku, jest zobowiązany zrobić zestawienie roczne po zakończeniu każdego roku podatkowego.

Zapisów w księdze należy dokonywać na bieżąco, na każdy dzień wystąpienia zdarzenia gospodarczego. Wpisy mogą być dokonane do dwudziestego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub miesiąca następnego po upływie kwartału, który dotyczy danych zdarzeń gospodarczych (w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego), co wiąże się z wyliczeniem zaliczki na podatek dochodowy na podstawie zapisów ujętych w KPiR.