j0321042Każdy pracodawca zobowiązany jest naliczać oraz wypłacać zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz wypełniać inne zobowiązania związane zawartą umową. W tym celu przełożony ma obowiązek sporządzać listę płac, czyli dokument księgowy zaświadczający naliczenie zarobków pracowników wraz z obowiązkowymi składkami ubezpieczeniowymi oraz innymi świadczeniami. Odpowiednio stworzona lista płac jest bazą wypełniania deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu Skarbowego. Listę płac należy sporządzać na bazie innych dokumentów, takich jak: stosunek pracy, dokument ewidencjonowania czasu pracy, dane o przeznaczonych składnikach dodatkowych. Właściwie sporządzona lista płac musi obejmować takie dane jak:
  • nazwę pracodawcy,
  • miesiąc i rok którego dotyczy,
  • datę wypłaty wynagrodzenia,
  • nazwę lub znaczenie listy płac,
  • wszystkie składniki wynagrodzeń, naliczenia składek i podatku oraz wszelkich innych potrąceń – na liście płac powinny być wyszczególnione wszystkie składniki wynagrodzenia,
  • podpis osoby sporządzającej listę płac,
  • datę oraz podpis pracownika w sytuacji, gdy pensja jest wypłacana gotówką.
Należy pamiętać, że prawidłowe jest rozliczanie umów cywilnoprawnych na oddzielnych listach płac.